logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 декември 2003 г.

На 15 декември 2003 г. проектът на БНБ за изграждане на система за брутен сетълмент в реално време RINGS получи наградата “ИТ проект на годината” на IDG България. Наградата бе връчена на Явор Димитров, началник-отдел “Платежни системи”, и Владимир Богоев, директор на дирекция “Информационни системи” в Централната банка. Тя се присъжда за първи път и е в рамките на традиционната годишна класация за ИТ бизнес и ИТ решения на IDG България, чието начало бе поставено през 1993 г.

Мотивите за избора на RINGS са: мащабност на проекта (обхваща цялата банкова система), национална значимост, широк обществен отзвук, съответствие с международните стандарти и практиката в Eвропейския съюз, използвани съвременни технологични решения.

Системата за брутен сетълмент в реално време бе въведената в експлоатация на 2 юни 2003 г. и получи положителен прием и подкрепа от страна на банковата общност у нас. Чрез нея се извършва финален сетълмент на системно важните плащания в левове на територията на страната и се уреждат задълженията по трансфера на парични суми и по плащанията по сделки с ценни книжа. RINGS е основното звено на новата платежна система, която включва и системите за обслужване на междубанкови преводи на парични суми БИСЕРА, системата за картови разплащания БОРИКА и системите за плащания по сделки с ценни книжа - Централен депозитар и Депозитар на ДЦК. Основните предимства на RINGS са осигуряване на по-ефективно управление на ликвидността на търговските банки, подобряване надеждността на платежната система и намаляване на системния риск.