logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 февруари 2004 г.

I. Следвайки политика на висока степен на прозрачност и непрекъснат стремеж към подобряване на отчетността на централната банка пред обществото, Българска народна банка прие нова структура и организация на изготвяне на годишния отчет. Годишният отчет на БНБ се изготвя на основание на чл. 50 от Закона за БНБ . В новата структура на годишния отчет на БНБ ще се акцентира върху представянето и оценката на дейността на банката през изминалата отчетна година. Отчетът ще включва и описание на вътрешната и външната икономическа среда, в която БНБ е извършвала дейността. Ще се представят в обобщен вид промените в нормативната уредба на БНБ, свързани със съответната дейност, анализ и резултат на ефекта им.

Във връзка с тази политика БНБ започва издаването на нова периодична публикация “Икономически преглед” (“Economic Review”), която ще излиза четири пъти годишно - през месеците февруари, май, август и ноември. Първият брой на тази публикация за 2004 г. ще излезе през месец май. Публикацията ще съдържа анализи и оценки на основните тенденции в развитието на международната и националната икономики през последните дванадесет месеца, както и очакваните тенденции в развитието на икономиката на страната през следващите шест месеца. Периодичната публикация “Икономически преглед” ще включва следните основни раздели:

1.МЕЖДУНАРОДНАТА ИКОНОМИКА – включваща икономически растеж и конюнктурни индикатори, заетост, безработица, инфлация, международни цени на основните стокови групи, които имат влияние върху българската икономика, международни финансови пазари, лихвени проценти и валутни курсове.

2.ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ - икономическа активност, инфлация, заетост, работна заплата, безработица, платежен баланс и фискална политика.

3.ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ - парични агрегати, фактори, влияещи върху динамиката, лихвените проценти и състоянието на банковия сектор.

II. Във връзка с решение на Управителния съвет на Българската народна банка да подготви пускането на възпоменателна монета, посветена на Цветница, се проведе анонимен конкурс за разработване на графични и пластични проекти за монетата. Предвижда се тя да бъде изработена с нанесено оцветяване. Комисията, оценяваща участниците в конкурса, беше съставена както от експерти от БНБ, така и от външни членове: консултанти от Българската академия на науките, Националната художествена академия и Софийския университет. Конкурсът премина при повишен интерес. Участниците бяха от различни възрастови групи, включително и студенти-първокурсници от Художествената академия. Общо бяха представени 13 проекта.

Победител в конкурса е проектът на Богомил Николов и Екатерина Димитрова. Този проект представлява стилизирани цветя, повлияни от орнаментиката на националните шевици, разположени в квадрат, в средата на който е изобразена върбова клонка с пресечен надпис “Цветница”, символизиращи християнския кръст.

УС на БНБ присъди и две поощрителни награди на студентите Ваня Димитрова и Наталия Димитрова, участници в конкурса.

Проект на победителите в конкурса

лице на монетата

гръб на монетата