logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 март 2004 г.

Управителят на БНБ Иван Искров и подуправителят Цветан Манчев взеха участие в петия семинар на централните банки от Европейския съюз (ЕС) и страните в процес на присъединяване, организиран от Европейската централна банка. Семинарът се проведе в Париж, като домакин бе френската централна банка. В събитието участваха управителите и други високопоставени служители на 15-те централни банки - членки на европейската система на централни банки (ЕСЦБ) на страните, които през месец май тази година ще станат пълноправни членове на ЕС, както и представители на България и Румъния. Представители на Европейското председателство и Европейската комисия (ЕК) също участваха в семинара.

Целта на семинара бе да се обменят виждания за важните от гледна точка на централните банки въпроси в процеса на присъединяване на националните централни банки в Европейската система на централни банки и в Евросистемата. Темите бяха фокусирани върху въпросите на паричната политика, валутната политика и практическото функциониране на Европейския валутен механизъм II (ERM II), бюджетната дисциплина в контекста на “Пакта за стабилност и растеж”, както и върху проблеми, свързани със счетоводните регулации, финансовите стандарти и корпоративното управление.

Парични и валутни политики и практическо
функциониране на Европейския валутен механизъм ІІ (ERM II)

Участниците в семинара обсъдиха практическото действие на Европейския валутен механизъм ІІ, в това число и неговите оперативни аспекти. В това отношение опитът на пълноправните страни членки с валутния механизъм и опитът на присъединяващите се страни с паричните и валутните политики в подготовката им за членство в ЕС бе преценен като ценен с оглед на бъдещото участие на новите страни членки в Европейския валутен механизъм ІІ. Както бе посочено в позицията на Съвета на управителите на ЕЦБ по въпросите на валутната политика, отнасяща се до присъединяващите се страни, от 18 декември 2003 г., от новите страни членки се очаква да се включат в Европейския валутен механизъм ІІ в определен момент след присъединяването им.

Участниците също подчертаха приложимостта на подхода към паричната интеграция в новите страни членки, според който всеки случай се разглежда сам за себе си. Участниците изтъкнаха, че поради големите различия, които съществуват между отделните страни по отношение на икономическите структури, валутните и парични режими и вече постигнатата степен на номинална и реална конвергенция, не може да се определи и препоръча общ път към Европейския валутен механизъм ІІ и приемането на еврото.

Бюджетна дисциплина в контекста на Пакта за стабилност и растеж

Участниците наблегнаха отново върху значението на бюджетната дисциплина, особено в контекстна на Пакта за стабилност и растеж, за поддържане доверието в институционалната рамка на ЕС и като гаранция за доверието. В светлината на горното участниците приканиха всички страни членки, както досегашни, така и новоприети, да подходят отговорно към своите задължения, произтичащи от правилата на “Пакта за стабилност и растеж”.

Въпроси, свързани с финансовите стандарти,
счетоводните регламенти и корпоративното управление

Участниците подчертаха значението на надеждното и ефективно регулиране и надзор като ключови за подобряване на финансовата стабилност и цялостното доверие в рамките на разширения Европейски съюз. Във връзка с “Плана за действие относно финансовите услуги в ЕС” бяха дискутирани предизвикателствата пред прилагането на новата рамка за капиталова адекватност и регламентирането на Международните счетоводни стандарти. Участниците отбелязаха, че насърчаването на последователността и сближаването на надзорните практики и счетоводни стандарти ще подпомогне бъдещата интеграция на финансовите сектори. И накрая участниците подчертаха, че усъвършенстването на корпоративното управление трябва да се разглежда като особено важна линия на защита срещу финансовата нестабилност и обсъдиха по-нататъшните си действия и инициативи в тази област.

След предстоящото разширяване на ЕС, семинарите за централните банки по въпросите на процеса на присъединяване към ЕС ще бъдат прекратени. От месец май 2004 г. централните банки на десетте присъединяващи се държави ще станат част от ЕСЦБ. Ето защо този семинар беше последният от серията. Предходните семинари се провеждаха в Хелзинки (1999 г.), Виена (2000 г.), Берлин (2001 г.) и Женвал (2002 г.).