logo Skip to content

СЪОБЩЕНИЕ

12 март 2004 г.

<br>

На 11 март 2004 г. Управителният съвет на Българската народна банка прие предложение за промяна на таксата за предоставяне на информация от Централния кредитен регистър (ЦКР).

На 5 февруари 2004 г. УС на БНБ прие Проект за изменения и допълнения на Наредба № 22 за ЦКР. Най-съществената промяна е отпадането на долната граница на отпуснатите банкови кредити, които подлежат на отчитане пред ЦКР. С извършената промяна банките ще могат да черпят информация за пълната кредитна задлъжнялост на своите действителни или потенциални клиенти. Въвежда се изискване банките да подават информация в ЦКР в електронен вид. Чрез този режим ЦКР ще осигурява постоянна он-лайн информация за кредитната задлъжнялост на банковите действителни или потенциални кредитополучатели, което дава възможност на банките да проверяват своите клиенти веднага.

Във връзка с това на 11 март 2004 г. УС на БНБ реши таксата за получаване на информация от ЦКР за кредитната задлъжнялост на едно лице да бъде намалена от 40 на 10 лева.