logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 април 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 5, т. 1 от Закона за банките подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде заповед, с която разрешава на “Банка ДСК” ЕАД да придобие самостоятелно пряко дялово участие в новоучредяващото се небанково дружество – Животозастрахователна компания “ДСК Гаранция” АД, в размер на 26% (двадесет и шест процента) от капитала на дружеството, а заедно със свързаното с банката лице – “ОТП – Гаранция” Застрахователна компания Ltd., Унгария, да притежава общо 100% от капитала на дружеството.