logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 юни 2004 г.

На основание чл. 19б, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за банките и чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българска народна банка, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на Джеймс Винсънт Хауи при участие в увеличението на капитала на “Корпоративна търговска банка” АД да запази акционерното си участие в размер на 18.57 на сто от увеличения капитал на банката.