logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 юли 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 5, т. 1 от Закона за банките, чл. 26 и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “СЖ Експресбанк” АД, гр. Варна, да придобие пряко и самостоятелно дялово участие в размер на 100% (сто процента) от дяловете в капитала на небанковото дружество “СОЖЕЛИЗ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД (в процес на учредяване).