logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 септември 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 1, във връзка с § 1, т. 3, б. “а” от Допълнителните разпоредби на Закона за банките, чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на г-жа Арзухан Ялчъндаг, г-жа Вуслат Сабанджъ, г-жа Ханзааде Васфие Доган и г-жа Яшар Бегюмхан Доган в качеството им на свързани лица да придобият поотделно поименни акции с право на глас в капитала на “Демирбанк (България)” АД – за всяка една от тях представляващи по 2.5% от капитала на банката, които им осигуряват като свързани лица помежду си 10% от акциите с право на глас в капитала на банката, а заедно с вече придобитите пряко акции от свързаното с тях лице г-жа Исил Доган – общият брой на акциите, притежавани от посочените пет свързани лица, да достигне до 60% включително от акциите с право на глас в капитала на “Демирбанк (България)” АД.