logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 септември 2004 г.

На основание чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Ефстратиос – Георгиос Арапоглу в качеството му на член на Съвета на директорите на “Обединена българска банка” АД, гр. София.