logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 октомври 2004 г.

Днес, 20 октомври 2004 г., в гранд хотел “София” управителят на Българската народна банка г-н Иван Искров и ръководителят на Секретариата на Комитета по платежни и сетълмент системи към Банката за международни разплащания в Базел г-н Марк Холандерс откриха Семинар по надзор на платежни и сетълмент системи, организиран съвместно от БНБ и Комитета за платежни и сетълмент системи.

Целта на семинара е да се представят и обсъдят последните тенденции и препоръки за развитие на надзора на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа. Ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с реформите в областта на платежните системи и ролята на централните банки в осигуряването на ефективност и сигурност на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа.

В семинара участват представители на Европейската централна банка и централните банки на Литва, Латвия, Естония, Швейцария, Канада, Македония, Албания, Финландия, Гърция, Босна и Херцеговина, Малта, Беларус, Турция, Румъния, Чехия, Хърватска, Сърбия и Черна гора, Полша, Министерството на финансите и Централния депозитар.

Управителят на Българската народна банка г-н Иван Искров подчерта, че неотменима част от сложния процес на евроинтеграция е подготовката на националните платежни системи за интеграция с платежната система на еврозоната. БНБ отговаря за организирането, поддръжката и развитието на националната платежна система посредством внедряването и оперирането на ефективни платежни механизми. Платежната система играе важна роля във финансовия сектор, тъй като тя е ключов канал за разпределянето на ликвидността. До 2009 година БНБ ще трябва да подготви националната платежна система за пълна интеграция с платежната система на еврозоната.

Поддържането на стабилна, надеждна, сигурна и ефективна платежна система ще бъде една от приоритетните задачи на централните банки от Централна и Източна Европа. Ръководствата на националните централни банки на новоприетите страни трябва да отдават приоритетно значение на развитието и поддържането на платежните и сетълмент системи, тъй като това е съществено предусловие за успешното присъединяване към Икономическия и валутен съюз. Надеждното и ефективно опериране на платежната инфраструктура осигурява сигурна и навременна обработка на финансовите транзакции, като по този начин допринася за безпроблемното функциониране на националната икономика.

Г-н Искров изтъкна също, че централната банка играе главна роля чрез осъществяването на няколко функции: да действа като регулатор, оператор и надзорен орган, а също и като катализатор за улесняване на пазарните инициативи. Първостепенна цел на БНБ по отношение на националната платежна система е намаляването на системния риск и осигуряване на подходящите условия за нейната интеграция с платежната система на еврозоната.

БНБ поддържа и развива стабилна и ефективна национална платежна система и ясна законова рамка; упражнява ефективен надзор върху националната платежна система; осигурява пълно спазване на Основните принципи на системно значимите платежни системи, на препоръките на Банката за международни разплащания в Базел и на Европейската централна банка; работи в тясно сътрудничество и координация с националните и международни институции, участващи в платежния процес.

БНБ осъществява оперативната си функция като собственик и оператор на Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS). БНБ стартира RINGS в средата на юни 2003 г. като най-модерна, надеждна и ефективна национална платежна система, като по този начин доведе до значително намаляване на системния риск. Оценката на компонентите на националната платежна система, направена от БНБ, сочи висока степен на съответствие на тези системи с международните стандарти и практики. Тези заключения бяха потвърдени от независимо направената оценка на страните - членки на ЕСЦБ.

За успешното развитие на националните платежни системи и тяхната интеграция към европейската платежна система е необходима хармонизация на законодателството в тази област. Представените в семинара държави в една или друга степен са осъществили този процес. България също е в заключителната фаза на хармонизация на правната рамка в областта на платежните системи. Народното събрание скоро ще приеме Закона за паричните преводи, електроните платежни инструменти и платежните системи. Приемането на този закон ще доведе до пълна хармонизация на правната рамка, която регламентира оперирането на платежната система и надзора върху спазването на съответните директиви на ЕС. Този закон също ще даде правната основа за защита на потребителите на платежни услуги.

БНБ засили надзорните си функции по отношение на платежните и сетълмент системи, като създаде в рамките на своята структура звено, отговарящо за надзора, сигурността и ефективността на тези системи. Надзорът върху платежните системи е независима функция, осигуряваща ефективното, надеждно и безпроблемно опериране на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа в страната. Тази функция се осъществява посредством наблюдение, анализ и оценка на съответствието на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа със съществуващите стандарти в тази област. БНБ е приела Основните принципи на системно значимите платежни системи на Банката за международни разплащания като основа за развитието на надзора върху платежната система.

В раздел “Изявления и интервюта” може да намерите приветствието на г-н Иван Искров към участниците в семинара, а в рубриката "За нас", раздел "Фотогалерия" - снимка от събитието.