logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 ноември 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за банките, чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на Янко Димитров Иванов, като закупи всички дялове от капитала на “Никанд” ЕООД, гр. София, да придобие косвено още 9.99 на сто от капитала на “Корпоративна търговска банка” АД, като заедно с разрешените му досега да притежава общо до 31.50 на сто от този капитал.