logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 декември 2004 г.

На редовното си заседание на 16 декември 2004 г. Управителният съвет на Българската народна банка прие:

Решение за промяна на методиката за определяне на основния лихвен процент (ОЛП)

Размерът на основния лихвен процент (ОЛП), в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА (LEONIA: Lev OverNight Index Average, справочен индекс на сключените и изпълнени сделки с депозити овърнайт в български левове) за работните дни на предходния календарен месец (базисен период). ОЛП е в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася.

Обявяването на основния лихвен процент съгласно тази методика влиза в сила от 1 февруари 2005 година.

Наличието на точен и обективен показател за размера на лихвения процент в най-активната част на междубанковия пазар (ЛЕОНИА) дава възможност на централната банка да пребазира определянето на ОЛП от доходността на краткосрочните държавни ценна книжа към лихвените проценти на междубанковия пазар. В средата на 2004 г. уеднаквяването на курсовете купува и продава на резервната валута евро от БНБ при безкасовите операции доведе до намаление на колебанията на лихвения процент при еднодневното заемане на депозити – овърнайт, и сближаване със съответния лихвен процент в еврозоната. Вследствие на това става възможно чрез едно месечно осредняване на ежедневния индекс да се определи равнището, около което се колебаят междубанковите лихви. Определянето на ОЛП в сила от всяко първо число създава удобство при употребата му и премахва обвързаността му с календара на емитиране на държавните ценна книжа. Ориентацията на ОЛП към равнището на междубанковите лихви овърнайт е също стъпка към сближаването с еврозоната, както и с практиката в редица други страни с развит паричен пазар.

Промяната в методиката засяга само начина на определяне на ОЛП, но прилагането му остава непроменено. В частност ОЛП не е лихва, по която БНБ извършва операции на паричния пазар.

На заседанието на УС на БНБ по тази точка без право на глас участваха заместник-министърът на финансите г-н Илия Лингорски и председателят на АТБ г-н Димитър Костов.