logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 февруари 2006 г.

На основание чл. 19б, във връзка с чл.19, ал. 1 от Закона за банките, чл. 23 и чл. 24 от Наредба № 2 на БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на „ЕФГ Юробанк Ергасиас” АД (EFG Eurobank Ergasias S.A.), Република Гърция, да придобие пряко всички акции от увеличението на капитала на „Българска пощенска банка” АД, гр. София, като по този начин ще притежава пряко 75.33%, а заедно с притежавания акционерен дял от нейното дъщерно дружество „КЮХ Болкан Холдингс Лимитид” (CEH Balkan Holdings Limited), Никозия, Кипър, да притежава общо пряко и косвено до 100% от увеличения капитал на банката.