logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 март 2006 г.

Напомняме Ви, че от 31 март 2006 г. влиза в сила Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение. С нея се въвеждат правилата за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение от Българската народна банка.

С Наредба № 18 БНБ и ТБ се задължават да изплащат на клиенти само годни и истински български банкноти и монети.

С Наредба № 18 БНБ се задължава да заменя повредени български банкноти и монети, които са законно платежно средство или са извадени от обращение с неизтекъл срок на обмяна.

С Наредба № 18 търговските банките се задължават да заменят повредени български банкноти и монети, които са законно платежно средство.

Замяната става при следните условия:

1. повредена българска банкнота, от която е запазена най-малко три четвърти (75%) от площта й или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта й, се заменя по пълна номинална стойност.

2. повредена българска банкнота, от която е запазена най-малко една втора (50%) от площта й или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта й, се заменя по половината от номиналната й стойност.

3. повредена българска банкнота, от която е запазена по-малко от една втора (50%) от площта й или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта й, не се заменя.

БНБ и банките заменят само повредени български банкноти и монети, които не пораждат съмнения: за умишлено повреждане; за престъпление; относно собствеността на предявителя върху тях; че са неистински или преправени.

Не се считат за умишлено повредени:

1. български банкноти, които са повредени в незначителна степен от нанесени бележки, цифри, черти от молив, писалка, химикалка или друг тип пишещо/печатащо средство;

2. български монети, които са повредени от окисляване или износване.

БНБ, банките, финансовите къщи, обменните бюра и доставчиците на услуги извършват преценка на всички постъпващи банкноти и монети и задържат тези, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени. Преценката на постъпващите банкноти и монети се извършва от обучени за целта служители или посредством машини за сортиране и машини за самообслужване. Централната банка ще оказва съдействие на банките, финансовите къщи, обменните бюра и доставчиците на услуги при обучение на служителите, отговорни за извършване на преценка на постъпващите банкноти и монети. Задържаните банкноти и монети се предават в Националния център за анлиз към БНБ, който извършва експертна оценка в срок до 20 (двадесет) работни дни.

Изисквания за възпроизвеждане на български банкноти и монети

По смисъла на Наредба № 18 възпроизвеждане на българска банкнота или монета означава изработване на копие върху материален носител или в електронен вид на цялата или част от българска банкнота или монета съгласно характеристиките, посочени в официалните издания и страницата в интернет на БНБ и което наподобява или създава общо впечатление за българска банкнота или монета.

Лице, което желае да възпроизведе българска банкнота или монета с рекламна или друга цел, посредством рекламни табла, календари, билети, брошури, дипляни, медали, плакети и др., трябва да подаде в БНБ заявление-декларация по образец. По него централната банка се произнася в срок до 5 (пет) работни дни.

При изготвяне от страна на медиите на публикации, репортажи и други журналистически материали, предназначени за трети лица, в които се показват български банкноти и монети, БНБ не изисква подаване на заявление-декларация за възпроизвеждане. В посочените материали трябва да се спазват изискванията за възпроизвеждане на български банкноти и монети, регламентирани в Наредба № 18.

Лицата, които към датата на влизане в сила на Наредба № 18 са възпроизвели български банкноти и монети и желаят да продължат възпроизвеждането, подават заявление-декларация за възпроизвеждане по общия ред.

Когато лице желае да възпроизведе повече от една банкнота и/или монета, трябва да подаде две отделни заявления декларации, съответно за банкноти и за монети. Заявление-декларацията за възпроизвеждане заедно с изисканите документи и информация се подават в Българската народна банка.

Възпроизвежданата българска банкнота трябва да отговаря поне на едно от изискванията:

1. при едностранно копие на българска банкнота размерът на копието да бъде най-малко 125% или най-много 75% едновременно от ширината и дължината на съответната банкнота;

2. при двустранно копие на българска банкнота размерът на копието да бъде най-малко 200% или най-много 50% едновременно от дължината и ширината на съответната банкнота;

3. при копия на елементи от оригиналните изображения върху българска банкнота тези елементи да не бъдат изобразени на фон, наподобяващ банкнота;

4. при едностранно копие на българска банкнота, изобразяващо част от лицевата или обратната страна на българска банкнота, тази част да бъде по-малка от една трета от истинската лицева или обратна страна на съответната банкнота;

5. при едностранно или двустранно копие на българска банкнота в размер, съответстващ на размера на съответната банкнота, копието да бъде изработено от материал, различен от хартия, който е ясно отличим от материала, използван за производство на банкнотата;

6. при копие на българска банкнота, изобразено по електронен начин и достъпно на страници в интернет, по жични или безжични устройства, които разрешават достъпа на трети лица до това копие във време и от място, избрано от тях, изображението да съдържа думата ОБРАЗЕЦ, напечатана диагонално на копието с шрифт „TimokB” или друг подобен на него шрифт. Дължината на думата ОБРАЗЕЦ да е най-малко 75% от дължината на копието, а височината на думата ОБРАЗЕЦ най-малко 15% от ширината на копието и в непрозрачен (матов) цвят, контрастиращ с доминиращия цвят на съответната българска банкнота. Разделителната способност на електронното копие в оригиналния му размер да не надвишава 72 dpi (точки на инч).

Копието на българска монета трябва да отговаря поне на едно от следните изисквания:

1. при едностранно копие на българска монета размерът на копието да бъде най-малко 125% или най-много 75% от размера и теглото на съответната монета;

2. при двустранно копие на българска монета размерът на копието да бъде най-малко 200% или най-много 50% от размера и теглото на съответната монета;

3. при копия на елементи от оригиналните изображения върху българска монета тези елементи да не бъдат изобразени върху метал;

4. при едностранно копие на българска монета, изобразяващо част от лицевата или обратната страна на българска монета, тази част да бъде по-малка от една трета от истинската лицева или обратна страна на съответната монета;

5. при едностранно или двустранно копие на българска монета в размер, съответстващ на размера на съответната монета, копието да бъде изработено от материал, различен от метал, който е ясно отличим от материала, използван за производство на монетата;

6. да бъде изобразено по електронен начин и достъпно на страници в Интернет, по жични или безжични устройства, които разрешават достъпа на трети лица до това копие във време и от място, избрано от тях;

7. да бъде графично изображение.

Според Наредба № 18 търговските банки и доставчиците на услуги са длъжни да предоставят на БНБ информация за:

1. обема на операциите с банкноти и монети;

2. внесени и изтеглени банкноти и монети чрез машини за самообслужване и терминални устройства АТМ;

3. броя и местонахождението на местата за извършване на дейности и операции с банкноти и монети (клонове, офиси, касови центрове и др.);

4. броя, типовете и местонахождението на машините за сортиране, машините за самообслужване и терминалните устройства АТМ.

Наредба № 18 за контрол на качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение може на намерите на интернет страницата на Българската народна банка, раздел Банкноти и монети, като допълнителна информация e поставена в съответен подраздел по отделните области:

- възпроизвеждане на български банкноти и монети;

- замяна на повредени български банкноти и монети;

- неистински банкноти и монети.