logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 април 2006 г.

На основание чл. 19, ал. 5, т. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 26 и чл. 27от Наредба № 2 на БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на „Банка Запад-Изток” АД, София, да придобие самостоятелно и пряко 30% от капитала на новоучредяващото се небанковото дружество „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, Варна.