logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 май 2006 г.

На основание чл. 19б, ал. 1, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за банките и чл. 23 и чл. 24 от Наредба № 2 на БНБ подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на „ПИРЕОС БАНК” С. А., Република Гърция, при увеличението на капитала на „Банка Пиреос България” АД, гр. София, да придобие пряко акции с право на глас, в резултат на което да запази разрешеното си акционерно участие до 100% от увеличения капитала на банката.