logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

1 юни 2006 г.

БНБ плавно отменя изискването за допълнителните

задължителни минимални резерви на търговските банки

1. Както беше обявено след разговорите с представителите на МВФ при последното им посещение в България и съгласно споразумението на страната ни с фонда, на 1 юни 2006 г. УС на Българската народна банка прие промени в Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ, и Наредба № 22 за централен кредитен регистър на банките.

С промяната на Наредба № 21 се поставя началото на процеса на плавна отмяна на действащото в момента административно ограничение, контролиращо темповете на нарастване на кредита за частния сектор.

При въвеждането на допълнителните резерви и количествените ограничения за темповете на растеж на кредита БНБ изрично подчерта, че тези мерки са временни и могат да са ефективни само за ограничен период от време. В началото на тази година тези мерки бяха продължени до края на 2006 г.

Резултатите показват, че във времето ефективността на тази мярка намалява, като същевременно се създават допълнителни разходи за търговските банки. В допълнение на намаляващата ефективност на административното ограничение, контролиращо темповете на нарастване на кредита за частния сектор, интеграцията на страната в ЕС изисква еднакво поставянето при еднакви условия на търговските банки, регулирани от БНБ, и тези, регулирани от надзорните власти в другите страни от общността.

Съгласно промяната на Наредба № 21, считано от 4 август 2006 г., се отменя прогресивната скала на допълнителни задължителни минимални резерви, които банките трябва да поддържат в БНБ при растеж на кредитните им портфейли с темпове, по-високи от определения в Наредба № 21. В случаите, когато кредитните портфейли на търговските банки нарастват с темпове, по-високи от определения в Наредба № 21, банките заделят допълнителни задължителни резерви в БНБ в двойния размер на абсолютната сума на надвишението над заложения в регулацията тримесечен ръст, като досега те достигаха до четири пъти.

Плавната отмяна на административните ограничения за нарастването на банковия кредит не трябва да се разглежда като политика на БНБ, насочена към разхлабване на действащата в момента стриктна регулационна рамка, целяща ограничаване на рисковете в банковата система. Надзорната рамка, която се прилага от БНБ, се запазва непроменена.

Българската народна банка си запазва правото при необходимост да приеме допълнителни мерки за гарантиране на сегашната стабилност на банковата система в страната.

2. Отчитайки формирания от началото на 2006 г. процес на прехвърляне от страна на търговските банки на портфейли извън техните баланси, УС на БНБ промени Наредба № 22 и въведе изискването банките да подават информация в кредитния регистър и за кредитите, дължими към трети лица, които са обслужвани и администрирани от самите банки. Целта на тази промяна е да се даде възможност на търговските банки да обменят информация помежду си и с БНБ за задлъжнялостта на техните клиенти, чиито кредити не са в техните баланси, но те имат ангажименти за тяхното информационно обслужване и администриране.

Тази промяна влиза в сила от 1 август 2006 г.

3. УС на БНБ изслуша информация за работата по въвеждането на новия международен стандарт на банковите сметки IBAN, влизащ в сила от 5 юни 2006 г. Според информацията от търговските банки, банковата система е предприела всички необходими действия за безпроблемно преминаване към новия номер на банкова сметка. Проектът IBAN стартира успешно и няма системни рискове за националната платежна система и за клиентите на банките. Междувременно Европейският платежен съвет обяви, че България е сред останалите европейски страни, въвеждащи IBAN.

Както е известно, от 5 юни 2006 г. у нас ще бъде валиден единствено новият номер IBAN и банковите клиенти ще могат да извършват парични преводи в страната и чужбина само от сметки, които са в IBAN формат.