logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

1 юни 2006 г.

На основание чл. 19б, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за банките, чл. 23 от Наредба № 2 на БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на „Бромак” ЕООД, София, при участието в увеличението на капитала на „Корпоративна търговска банка” АД да придобие акции, като увеличи размера на пряко притежавания от него акционерен дял в банката до 89.21% и заедно със свързаното с него лице ЗАД „Виктория” АД – акционер на банката, да притежава общо до 94.35% от увеличения капитал на банката.