logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 ноември 2006 г.

Съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Алексей Асенов Цветанов и г-н Елен Георгиев Георгиев в качеството им на членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД, гр. София.