logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 декември 2006 г.

<br>

Днес, на заседание на Управителния съвет на БНБ, в съответствие с провежданата от БНБ политика за постепенно премахване на административните ограничения пред растежа на кредитите и по-точно измерване на кредитния риск, бе приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка.

Две са основните промени. С първата се премахва шестмесечният срок на задържане на проблемните ипотечни и потребителски кредити в класификационните групи „под наблюдение”, „нередовни” и „необслужвани” в случаите, когато по тях е възстановено редовното обслужване на задълженията.

Втората промяна приравнява процентите за провизиране на потребителските и ипотечните кредити за граждани с тези по корпоративните кредити. По този начин изискванията на наредбата придобиват вида си от 2005 г. преди последните изменения по нея.

Направените изменения в Наредба № 9 целят единствено да създадат по-достоверна представа за състоянието на експозициите към физическите лица. С тях регулаторната ни рамка се приближава във висока степен до най-добрите международни стандарти за оценка на кредитния риск, които са възприети в страните - членки на Европейския съюз. Новите текстове са естествено продължение на провежданата политика на Българската народна банка за поддържане на умерен кредитен растеж. Със законовите средства, с които разполага, централната банка ще продължи да налага разумно, добре премерено и плавно нарастване на кредитните портфейли на банките.