logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 декември 2006 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от от Закона за банките и чл. 23 и 24 от Наредба № 2 на БНБ подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на „Юробанк И Еф Джи Холдинг (Люксембург)” АД /Eurobank EFG Holding (Luxembourg) S. A./, Люксембург, в качеството му на дъщерно дружество на „И Еф Джи Юробанк Ергасиас” АД /EFG Eurobank Ergasias S. A./, Република Гърция, да придобие до 100% от акциите с право на глас в капитала на „ДЗИ Банк” АД.