logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 декември 2006 г.

На основание чл. 19б, във връзка с чл. 19, ал. 1 от от Закона за банките и чл. 23 от Наредба № 2 на БНБ подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на „Технологичен център – Институт по микроелектроника (ТЦ – ИМЕ)” АД, София, при участие в увеличението на капитала на „Корпоративна търговска банка” АД да придобие до 29.06% от акциите с право на глас, а общо, пряко и заедно със свързаното с него лице „Бромак” ЕООД да притежава до 98.41% от увеличения капитал на банката.