logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 януари 2012 г.

Днес Управителният съвет на БНБ на основание чл. 97 от Закона за платежните услуги и платежните системи издаде лиценз за извършване на дейност като оператор на платежна система с окончателност на сетълмента в евро на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ” АД.

Системата с наименование БИСЕРА7-EUR обслужва клиентски преводи в евро в рамките на един работен ден и е базирана на правилата, практиките и стандартите на Единната зона за плащания в евро (SEPA). За изпълнение на преводните нареждания се използват SEPA платежните инструменти – SEPA кредитен превод и SEPA директен дебит.

„БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ" АД ще изгражда взаимни връзки с други SEPA съвместими клирингови къщи за изпълнение на нареждания за превод в евро. Дружеството вече е сключило договори за изграждане на взаимни връзки със системата на Дойче Бундесбанк „SEPA-Clearer” (Германия) и със системата на Equens SE (Холандия), които вече са в реална експлоатация.