logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 април 2012 г.

Днес на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за Централния кредитен регистър (ЦКР).

С промените се разширява обхватът на ЦКР, като се въвеждат новите изисквания в разпоредбата на чл. 56 от Закона за кредитните институции, публикувани в брой 105 на Държавен вестник от 29 декември 2011 г. Съгласно тях освен досегашните участници – банки, клонове на чуждестранни банки и финансови институции по чл. 2 и чл. 3, в обхвата на ЦКР се включват още платежните институции и дружествата за електронни пари, които могат да отпускат кредити, свързани с платежните услуги по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи.

С увеличаването на обхвата на ЦКР се цели повишаване на информираността на ползвателите на данните от регистъра и се създават по-добри условия за анализ и оценка на кредитния риск. Генерираната информация ще спомогне за разширяване на базата за изчисляване на отделни индикатори в банковата и финансовата система.

Когато заявител желае да получи по пощата справка от ЦКР за кредитната си задлъжнялост, се въвежда изискване за нотариална заверка на подписа му в подаденото от него искане. Така се постига по-висока степен на сигурност, като целта е предпазване от фалшификации и злоупотреби с лични данни от трети лица.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 22 за ЦКР влиза в сила от 30 април 2012 година.