logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 юли 2012 г.

Днес на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие изменения в Наредба № 3 за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

Въведените допълнителни разпоредби внасят яснота относно електронните пари и имат за цел да улеснят доставчиците на платежни услуги и търговците при приемането на предплатени карти. Регламентирани са операциите с тях на терминални устройства ПОС при търговец и изискванията при тяхната обработка и сетълмент.

Допълнени са разпоредбите относно изпълнение на платежни нареждания. При извършване на плащания в евро доставчиците на платежни услуги следва да спазват новоприетия Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро.