logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 февруари 2019 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Варчев Трансфърс“ ЕООД на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), след като установи, че заявителят не отговаря на условието за издаване на лиценз по чл. 10, ал. 4, т. 5 от ЗПУПС, както и че не е представил всички сведения и документи, необходими за удостоверяване изпълнението на изискванията на чл. 10, ал. 4, т. 6 и 8, във връзка с чл. 10, ал. 5 от ЗПУПС, и че представените документи съдържат непълна информация.