logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 февруари 2019 г.

В рамките на ежегодния конкурс на Българската народна банка (БНБ) за стипендианти Управителният съвет на БНБ взе решение да присъди стипендии за 2019 г. на:

• Александър Иванов – докторант във Варшавското училище по икономика; и

• Атанас Пеканов – докторант във Виенския икономически университет.

На 28 февруари 2019 г. в БНБ, в присъствието на членовете на Управителния съвет на банката бяха връчени удостоверенията на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2019 г.

Основната цел на стипендиантската програма на БНБ е да подпомага студенти и докторанти в разработването на теми, свързани с мандата и дейността на БНБ. Изискванията към кандидатите и условията на конкурса за стипендианти на БНБ са достъпни на интернет страницата на централната банка тук.

Документи за участие в конкурса подадоха общо 27 кандидати, от които 11 докторанти и 16 студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”. Четирима от кандидатите се обучават в университети в чужбина, а 23-ма – в български университети. След като разгледа постъпилите документи на кандидатите, Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ (Комисията) допусна до участие в конкурсната процедура 25 кандидати.

Първият етап от конкурса включваше написването на есе по предварително зададена тема: за студентите магистри – „Перспективите пред свободната търговия”, а за докторантите – „Защо равновесният лихвен процент е важен за централните банки?”. Есетата на кандидатите бяха възложени за анонимно оценяване на определени от Комисията рецензенти. Всяка разработка беше оценена независимо от двама рецензенти.

След като взе под внимание документите на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки на рецензентите, поставени на есетата на кандидатите, и след допълнителна дискусия, Комисията взе решение да не допуска до интервю кандидати – студенти, обучаващи се за ОКС „магистър“. Комисията реши да покани на втория етап, интервю, четирима кандидати – докторанти. На събеседването се явиха всички поканени. Кандидатите имаха възможност да представят и аргументират тезите си, да определят сферата на интересите си и да проведат дискусия с членовете на Комисията.

Въз основа на представените документи на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки, както и на проведените интервюта, членовете на Комисията направиха комплексна преценка за представянето на кандидатите. По предложение на Комисията Управителният съвет на БНБ реши през 2019 г. да не бъде присъждана стипендия за студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“, и да бъдат избрани за стипендианти двама кандидати, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 405 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 34.Снимки