logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 март 2019 г.

На свое заседание, проведено на 7 март 2019 г., Управителният съвет на Българската народна банка взе решение за допълване на лиценза на „Транскарт Файненшъл Сървисис“ АД за извършване на дейност като платежна институция с платежните услуги по чл. 4, т. 3, буква „в“ и т. 4, буква „в“ от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) – изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи, след като установи, че заявителят е предоставил всички изискуеми сведения и документи и са изпълнени условията за допълване на лиценза по чл. 10 от ЗПУПС, и съответните изисквания на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от ЗПУПС и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

Съгласно допълнения лиценз, „Транскарт Файненшъл Сървисис“ АД може да предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 1, 2, 3, букви „б“ и „в“, т. 4, букви „б“ и „в“ и т. 5 от ЗПУПС.