logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 март 2019 г.

Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 1% в сила от 1 април 2020 г.

Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 8 на БНБ, при определяне на нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор по чл. 5, ал. 1, така и съответните насоки на ЕССР и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск. Към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. изчисленото според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология съотношение кредит/БВП възлиза на 95.4%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-44.0 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

Същевременно вземанията на местната банкова система от неправителствения сектор продължават да нарастват със сравнително високи за последните години темпове, особено в сегмента на кредитите за домакинства. В периоди на засилено кредитиране е възможно да започне постепенно натрупване на циклични рискове, които да се проявят в нарастване на обема на необслужваните кредити при евентуален бъдещ спад на икономическата активност и/или нарастване на лихвените проценти.

От ключово значение за способността на кредитните институции да посрещнат без затруднения последствията от евентуално влошаване в икономическата среда е поддържането на силна капиталова позиция. Увеличаването на нивото на антицикличния капиталов буфер в период на благоприятни икономически условия може да допринесе за съхраняване и допълнително засилване на капиталовата позиция на банковата система, с което да се повиши устойчивостта на кредитните институции към бъдеща реализация на кредитен риск.

Нивото на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, остава 0% до края на третото тримесечие на 2019 г. и 0.5% до края на първото тримесечие на 2020 г., като Българската народна банка може да вземе решение и за по-ранно увеличение на буфера и да го оповести съгласно чл. 5, ал. 5 и ал. 7, т. 6 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките. Решение за нивото, приложимо през третото тримесечие на 2020 г., Управителният съвет на БНБ ще вземе през юни 2019 г.

Допълнителна информация за използваната методология и миналите решения може да се намери в раздел „Капиталови буфери“.