logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 май 2019 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за Централния кредитен регистър и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове.

Измененията са свързани основно с регламентиране на условията, реда и сроковете за получаване на информация от физически лица по електронен път от Централния кредитен регистър (ЦКР) и от Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС). С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 12 на БНБ се променят таксите за справки от РБСС във връзка с увеличаване на разходите по разработване на нови функционалности в системата на регистъра, свързани със законови изисквания.

Заявление за получаване на информация от двата регистъра по електронен път да могат да подават физически лица, които притежават удостоверение за квалифициран електронен подпис, издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Таксите за електронни услуги са определени на 50 % от тези, предоставени на хартиен носител.

Считано от 5 юни 2019 г., предоставянето на справки от системите на ЦКР и на РБСС ще се извършва при прилагане на следните такси:

ЦКР:

срок

хартиен носител

електронен път

14 дни

безплатно*

безплатно*

7 дни

2 лева

1 лев

24 часа

10 лева

5 лева

4 часа

20 лева

10 лева

РБСС:

срок

хартиен носител

електронен път

14 дни

безплатно*

безплатно*

7 дни

2.70 лева

1.35 лева

24 часа

10.80 лева

5.40 лева

4 часа

21.60 лева

10.80 лева

* Справки само за физически лица