logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 юни 2019 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

Измененията са свързани основно с регламентиране на възможността за сключването на рамков договор за платежни услуги от разстояние, посредством квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, уеднаквяване на изискванията към всички доставчици на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари) за обозначаване на водените от тях платежни сметки с международен номер на банкова сметка (IBAN), както и с предстоящото прилагане, считано от 14 септември 2019 г., на Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 на Комисията от 27 ноември 2017 г. за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация.