logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 юни 2019 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 26 юли 2017 г. за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на банка.

Измененията целят привеждане в съответствие на Наредба № 9 на БНБ с Наредба № 20 на БНБ от 24 април 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции, обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 40 от 17 май 2019 г.