logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 септември 2019 г.

Днес Управителният съвет на БНБ взе решение за допълване на лиценза на „Борика“ АД за извършване на дейност като платежна институция с платежните услуги по чл. 4, т. 7 и 8 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) – услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка, след като установи, че заявителят е предоставил всички изискуеми сведения и документи и са изпълнени условията за допълване на лиценза по чл. 10 от ЗПУПС, и съответните изисквания на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от ЗПУПС и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

Съгласно допълнения лиценз „Борика“ АД може да предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 5, предложение второ, т. 7 и 8 от ЗПУПС.