logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 септември 2019 г.

Днес Управителният съвет на БНБ издаде лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Айрис Солюшънс“ ООД на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), след като установи, че заявителят е предоставил всички изискуеми сведения и документи и са изпълнени условията за издаване на лиценз по чл. 10 от ЗПУПС и съответните изисквания на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от ЗПУПС и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

Съгласно издадения лиценз „Айрис Солюшънс“ ООД може да предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 7 и 8 от ЗПУПС – услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка.