logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 септември 2019 г.

Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 1% за четвъртото тримесечие на 2020 г.

Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 8 на БНБ, при определяне на нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор по чл. 5, ал. 1, така и съответните насоки на Европейския съвет за системен риск и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск. Към края на второто тримесечие на 2019 г. изчисленото според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология съотношение кредит/БВП възлиза на 95.3%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-41.0 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

В същото време кредитната активност в сегмента на жилищните и потребителските кредити остава висока. В периоди на засилено кредитиране е възможно да започне постепенно натрупване на циклични рискове, които да се проявят, ако способността на кредитополучателите за обслужване на задълженията отслабне при евентуален бъдещ спад на икономическата активност и нарастване на лихвените проценти по кредитите. Поддържането на антицикличен капиталов буфер в период на благоприятни икономически условия може да допринесе за съхраняване и допълнително засилване на капиталовата позиция на банковата система, с което да се повиши устойчивостта на кредитните институции към бъдеща реализация на кредитен риск.

Нивото на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, остава 0% до края на третото тримесечие на 2019 г., 0.5% за четвъртото тримесечие на 2019 г. и първото тримесечие на 2020 г. и 1% за периода април – септември 2020 г. Решение за нивото, приложимо през първото тримесечие на 2021 г., Управителният съвет на БНБ ще вземе през декември 2019 г.

Допълнителна информация за използваната методология и миналите решения може да се намери в раздел „Капиталови буфери“.