logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 декември 2019 г.

Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 1.5% за първото тримесечие на 2021 г.

Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 8 на БНБ, при определяне на нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор по чл. 5, ал. 1, така и съответните насоки на Европейския съвет за системен риск и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск. Към края на третото тримесечие на 2019 г. изчисленото според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология съотношение кредит/БВП възлиза на 94.0%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-40.1 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

Продължителното запазване на ниски лихвени проценти би могло да доведе до значително увеличение на задлъжнялостта, което да направи качеството на активите, доходността и капиталовата позиция на банковия сектор по-чувствителни в случаи на евентуални неблагоприятни изменения в икономическата среда. Увеличаването на нивото на антицикличния буфер има за цел да засили устойчивостта на банковия сектор към такива развития.

Нивото на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, остава 0.5% до края на първото тримесечие на 2020 г. и 1% за периода април – декември 2020 г. Решение за нивото, приложимо през второто тримесечие на 2021 г., Управителният съвет на БНБ ще вземе през март 2020 г.

Допълнителна информация за използваната методология и миналите решения може да се намери в раздел „Капиталови буфери“.