logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 декември 2020 г.

Управителният съвет на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0.5% за първото тримесечие на 2021 г., в съответствие с чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките.

Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 8 на БНБ, при определяне на нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор по чл. 5, ал. 1, така и съответните насоки на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск. По отношение на данните, свързани с референтния индикатор, към края на третото тримесечие на 2020 г. съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология, възлиза на 98.4%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-29.8 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

Във връзка с пандемията от COVID-19, през март 2020 г. Управителният съвет на БНБ прие пакет от мерки, включващ отмяна на предвидените за второто тримесечие на 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г. увеличения на нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към местните кредитни рискови експозиции, и запазване на нивото от 0.5%. Това ниво остана непроменено и през втората половина на 2020 г.

Запазването на текущото ниво на буфера през първото тримесечие на 2021 г. би допринесло за съхраняване на устойчивостта на банковата система при продължително влошаване на икономическата среда и произтичащите негативни тенденции в качеството на кредитния портфейл, нарастване на обезценките за кредитен риск и потенциален натиск върху доходността и капиталовата позиция на кредитните институции.

Решението на Управителния съвет на БНБ е взето при спазване на заложените процедури за макропруденциални инструменти с Европейската централна банка съобразно чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции.

Решение за нивото, приложимо през второто тримесечие на 2021 г., Управителният съвет на БНБ ще вземе през март 2021 г.

Допълнителна информация за използваната методология и предишните решения за антицикличния капиталов буфер може да се намери в раздел „Капиталови буфери“.