logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 ноември 2023 г.

На 18 октомври 2023 г. Управителният съвет (УС) на БНБ определи шест други системно значими институции (ДСЗИ) на основание чл. 9, ал. 11, във връзка с ал. 1 и ал. 3 и съгласно критериите по чл. 9, ал. 7 от Наредба № 8 на БНБ и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган (ЕБО)1. УС на БНБ определи ниво на буфер за ДСЗИ, съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 8 на БНБ, на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва:

 ДСЗИ

Размер на буфер за ДСЗИ

Ниво на консолидация

Считано от 1 януари 2024 г.

Индивидуално ниво

Консолидирано ниво

УниКредит Булбанк АД

1.00%

х

x

Обединена българска банка АД

1.00%

х

х

Банка ДСК АД

1.00%

х

х

Юробанк България АД

0.75%

х

Първа инвестиционна банка АД

0.75%

х

х

Инвест кепитъл АД

0.50%

х

Централна кооперативна банка АД

х

В съответствие с чл. 11, ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ оповестяването на решението се извършва един месец след уведомлението до Европейския съвет за системен риск.

Решението на УС на БНБ е взето при спазване на заложените процедури за макропруденциални инструменти с Европейската централна банка съобразно чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции.

Разделът за буфера за други системно значими институции на интернет страницата на БНБ е актуализиран съгласно взетото решение.

____________

1 Насоки относно критериите за определяне на условията за прилагане на член 131, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС (Директива за капиталовите изисквания) във връзка с оценяването на други системно значими институции (Д-СЗИ), EBA/GL/2014/10