logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 декември 2003 г.

Днес, 4 декември 2003 г. се проведе редовно заседание на Управителния съвет на БНБ. Сред обсъжданите теми беше приемане на изменения и допълнения на Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс. Данните за платежния баланс, за текущата му сметка, както и за нейното финансиране са сред най-важните макроикономически индикатори при вземането на решения в областта на икономическата политика. Те са сред най-внимателно наблюдаваните от международните финансови пазари, от международните финансови организации и от инвеститорите в страната и от чужбина. С цел подобряване качеството и обхвата на получаваната в БНБ информация за статистиката на платежния баланс Управителният съвет прие изменения и допълнения на тази наредба. Приети бяха отчетните форми, с които местните лица ще отчитат пред БНБ вземанията и задълженията си от и към чуждестранни лица. В съответствие със Закона за изменение и допълнение на Валутния закон местните лица следва да отчитат и своите вземания от чуждестранни лица. Приети бяха и промени във формите, с които местните лица отчитат задълженията си към чуждестранни лица.

УС на БНБ прие и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българска народна банка. Измененията и допълненията засягат решенията, издавани от БНБ по линията на банковия надзор. Те целят по-ясно и точно формулиране на изискванията за издаване на разрешение, протичането на процедурата и последиците от непредставяне на изискуемите документи, а също така прецизират уредбата относно основанията за отказ да се издаде определено разрешение. Въвежда се облекчена процедура по издаване на разрешение – без представяне от заявителя на документите, които вече са били представени по друго разрешение и са актуални. Установява се единен тримесечен срок за издаването на което и да е от разрешенията, който тече от момента на подаване на заявлението. Ако всички изискуеми съгласно наредбата документи не бъдат приложени към заявлението или представени в 14-дневен срок, след това БНБ може да откаже на процедурно основание издаването на разрешение.