logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 ноември 2004 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21

за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ

От 1 октомври 2004 г. влезе в сила предвидената мярка за забавяне на темповете на нарастване на вътрешния кредит. От тази дата за поддържани резерви се признават само 50 на сто от наличностите в каса на търговските банки. Прекият количествен ефект от тази мярка е нарастване на среднодневна база на резервите на търговските банки в Българската народна банка с около 170 млн. лева. Тази промяна не доведе до появата на ефекти, които да показват, че търговските банки отразяват в кредитната си политика поредния сигнал, даден от БНБ чрез предприетите от началото на годината мерки, за необходимостта от по-равномерно нарастване на кредита за частния сектор.

Последните данни показват запазване на високите темпове на нарастване обема на кредитите. През октомври абсолютното нарастване на кредитите възлиза на 420 млн. лв., при 445 млн. лв. за септември. Кредитът за частния сектор нараства в продължение на 27 последователни месеца с 40% на годишна база, като от второто тримесечие на 2003 г. тези темпове се стабилизираха около 50%.

Въз основа на това развитие на кредитната активност днес, 18. 11. 2004 г. Управителният съвет на Българската народна банка прие изменения на Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ, влизащи в сила от 6 декември 2004 година. Приетите промени и времевата рамка за тяхното прилагане са отдавна известни на банковата общност и са в съответствие с предвидените мерки в споразумението с Международния валутен фонд.

На заседанието присъства без право на глас председателят на АТБ Димитър Костов.

Тези мерки са по две направления:

1. Унифицира се размерът на задължителните минимални резерви - осем на сто за всички видове привлечени средства от депозитната база на търговските банки;

2. Наличностите в каса на банките се изключват напълно от определянето на размера на задължителните минимални резерви, които банките следва да поддържат в БНБ.

Общият ефект от тези мерки ще се изрази в допълнително изтегляне на ликвидността от банковата система (нарастване на задължителните резерви на търговските банки в БНБ) в размер на около 225 млн. лева.

БНБ си запазва правото да предприеме и допълнителни мерки с цел по-равномерното и балансирано развитие на кредитната активност в страната.