logo Skip to content

Често задавани въпроси

Валутни курсове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Банкноти и монети

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Платежни спорове

Централен кредитен регистър

  Публикации

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Възможности за работа

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Прием на стажанти

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Стипендии

Електронно подаване на документи


Как се определят курсовете на българския лев към чуждестранните валути?

Курсовете на чуждестранните валути се изчисляват на основата на фиксирания курс на лева спрямо еврото. Курсовете се закръгляват до шест значещи цифри, като броят на чуждестранните валутни единици, за които се обявява котировката, се определя така, че първата цифра преди десетичната точка на левовата равностойност да бъде различна от нула.

 

Къде се публикуват курсовете на българския лев към чуждестранните валути за деня?

БНБ публикува курсове на българския лев към чуждестранни валути и цена на злато, валидни за същия работен ден, на интернет страницата си до 18:00 ч. българско време (раздел Статистика, Външен сектор, Валутни курсове, Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото).

Съществуват няколко технически възможности за изтегляне на последната публикувана информация за валутните курсове:

  • RSS абонамент;
  • HTML формат;
  • Изтегляне в четири формата с постоянен адрес съответно за всеки от форматите: xls, pdf, xml и csv;
  • Търсене по дата и период.

 

За какво се използват обявяваните от БНБ курсове на българския лев към чуждестранните валути?

БНБ определя курсове на лева към чуждестранни валути на основание чл. 12 от Валутния закон и същите се използват за предвидените със закон цели.

 

Мога ли да купя от / продам на БНБ чуждестранна валута или злато по курсовете на българския лев към чуждестранните валути или цената на златото?

Не. БНБ не извършва сделки с чуждестранна валута с частни лица и небанкови институции освен сделки за покупко/продажба на евро на каса, като Българската народна банка продава евробанкноти на каса при курс 1 евро за 1.95583 лева и купува евробанкноти на каса при курс 1 евро за 1.94605 лева.

С Решение № 52 от 6 юли 2000 г. УС на БНБ преустановява, считано от 1 август 2000 г., изкупуването на каса от БНБ на злато – монети, плочки и ленти.