logo Skip to content

Често задавани въпроси

Валутни курсове

    Баланси на БНБ

    Банкноти и монети

Банков надзор

    Централен кредитен регистър

    Платежна инфраструктура

Фискален агент

    Публикации

    Платежни спорове

Възможности за работа

    Прием на стажанти

    Стипендии на БНБ


Въпроси, отнасящи се до физически и юридически лица

 

Какъв е редът за получаване на справка от Централния кредитен регистър за кредитната задлъжнялост на физическо или юридическо лице?

По реда на чл. 21 и чл. 22 от Наредба № 22 от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър, (изменена и допълнена, ДВ. бр. № 31/20.04.2012 г.) всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление да поиска от Българската народна банка (БНБ) информация относно кредитната си задлъжнялост, включително кои банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари са подали информация в системата на регистъра. Централната банка предоставя исканата информация чрез справка от този регистър след заплащане на такса, съгласно „Тарифа за таксите на Централния кредитен регистър”. Таксата се заплаща на каса в БНБ или чрез банков превод по сметка на Българска народна банка:

IBAN: BG40BNBG9661 1000 0661 23

BIC: BNBGBGSD

Когато информацията се отнася за физическо лице, са необходими следните документи:

 • заявление по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ или в деловодството на БНБ. Заявлението се подава лично от лицето или от негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен. Заверката на заявлението от нотариус извън територията на Република България, следва да бъде придружена с легализиран превод на български език;
 • документ за самоличност за идентификация на лицето;
 • в случай че заявлението се подава от трето лице, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър (ЦКР);
 • за чуждестранни физически лица се посочват лични данни съгласно документ за самоличност, включително единен граждански номер или личен номер на чуждестранно физическо лице;
 • документ за платена такса.

Физическите лица могат да получат справката безплатно веднъж на 12 месеца. За всяка следваща справка се заплаща такса от 10 лева.

Когато физическото лице желае да получи справка за кредитна задлъжнялост в срок до 4 работни часа от подаване на заявлението лично в БНБ, заплаща такса в размер на 15 лв., съгласно „Тарифа за таксите на Централния кредитен регистър”, независимо дали вече е упражнило своето право на безплатна услуга.

Когато информацията се отнася за юридическо лице или едноличен търговец, са необходими следните документи:

 • заявление по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ или в деловодството на БНБ. Подава се лично от лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено от него лице. Ако дружеството се представлява от повече от две лица, личните данни на останалите се попълват на второ заявление с данни за същото юридическо лице и се подписва от тях. Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен;
 • актуално удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ или ЕИК на заявителя;
 • в случай че заявлението не се подава от управляващите и представляващите лица, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър;
 • чуждестранните лица прилагат към заявлението актуален документ за регистрация на юридическото лице - заявител, в легализиран превод на български език, изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър на упълномощеното лице, в случай че заявлението не се подава лично. Ако пълномощното е заверено от нотариус извън територията на Република България, то следва да бъде в легализиран превод на български език;
 • документ за платена такса в размер на 50 лева;
 • когато юридическо лице или едноличен търговец желае да получи справка за кредитна задлъжнялост в срок до 4 работни часа от подаване на заявлението лично в БНБ, заплаща такса в размер на 75 лв., съгласно „Тарифата за таксите на Централния кредитен регистър”.

 

Документите се подават в деловодството на БНБ, София, пл. „Княз Александър I” № 1, в работни дни от 8:30 до 15:45 ч.

или

на адрес: Българска народна банка, Централен кредитен регистър, пл. „Княз Александър I” № 1, 1000 София.

 

Може ли заявлението за получаване на справка от ЦКР да се подаде по пощата?

Наредба № 22 за ЦКР регламентира, че всяко лице има право да получи информация от Централния кредитен регистър за кредитната си задлъжнялост, като подаде писмено заявление до БНБ.

Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен. Заявлението следва да бъде изпратено до БНБ на адрес: София 1000, пл. „Княз Александър I” № 1. Справката, съдържаща информация от ЦКР се изпраща по пощата с обратна разписка.

Когато в населеното място на заявителя няма нотариус, нотариалната заверка на заявлението се извършва от съдията по вписванията при районния съд или от кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът и секретарят на общината, удостоверяват датата и верността на подписите в заявлението.

Българските дипломатически и консулски представители в чужбина могат да удостоверят датата, съдържанието и подписите на частни документи, в това число и на заявления за кредитна задлъжнялост, представени от български граждани.

В случай, че заявлението е заверено от нотариус или лице с нотариални функции извън територията на Република България, заверката следва да бъде придружена с легализиран превод на български език.

 

Може ли да се поиска информация и да се получи справка от ЦКР по електронна поща или по факс за кредитни задължения към банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари?

Искания за информация от ЦКР, включително в сканиран вид, не се подават и съответно не се предоставят справки за кредитни задължения към банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари по електронна поща или по факс. Съгласно разпоредбите на Наредба № 22 за ЦКР всяко лице подава заявление до БНБ и получава информация за кредитната си задлъжнялост лично, на място в БНБ – гр. София или чрез негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър, както и по пощата на адрес: София, 1000, пл. „Княз Александър І” № 1.

 

Какъв е редът за получаване на справка от Централния кредитен регистър за кредитната задлъжнялост на физическо лице, което е починало?

При смърт на физическо лице неговите наследници могат да поискат информация за кредитната му задлъжнялост чрез попълване на заявление за наследници по чл. 21, ал. 3 от Наредба № 22 на БНБ по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ или в деловодството на БНБ. Ако заявителите – наследници са повече от три лица, данните на останалите заявители – наследници се попълват на второ заявление с данните за същото починало лице. Заявлението може да бъде подадено по следния начин:

 • лично от наследниците на починалото лице в деловодството на БНБ. В случай че заявлението не се подава лично от наследниците, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър на упълномощеното лице;
 • по пощата на адрес: София 1000, пл.„Княз Александър I” № 1. В заявлението изрично се посочва адресът на заявителя за получаване на отговор по пощата чрез обратна разписка. Заявлението трябва да бъде с нотариална заверка на подписа на заявителя.

Към заявлението за наследници по чл. 21, ал. 3 от Наредба № 22 на ЦКР се прилагат следните документи:

 • копие от удостоверение за наследници за удостоверяване на правото за получаване на справка за починалото лице;
 • копие от удостоверение за раждане, когато наследникът е малолетно или непълнолетно лице;
 • копие от удостоверение за настойник/попечител, когато наследникът е малолетно лице;
 • документ за платена такса, в размер на 10 лв. съгласно „Тарифа за таксите на Централния кредит регистър”, в случай че справката е направена повече от веднъж на 12 месеца;
 • когато наследниците жалят да получат справка за кредитна задлъжнялост на починалото лице в срок до 4 работни часа от подаване на заявлението, заплащат такса в размер на 15 лв., съгласно „Тарифа за таксите на Централния кредитен регистър”;
 • заявлението може да се подаде и от един от наследниците.

 

В какъв срок се получава информацията от кредитния регистър?

БНБ предоставя исканата информация в срок до 7 работни дни от подаване на заявлението, ако заявителят е предоставил необходимите документи. При отказ заявителят се уведомява в същия срок писмено, като се посочват причините за отказа. Когато физическо или юридическо лице желае да получи справка за кредитна задлъжнялост в срок до 4 работни часа от подаване на заявлението лично в БНБ, заплаща такса съгласно „Тарифа за таксите на Централния кредитен регистър”.

 

Кога може да се получи отново справка за кредитна задлъжнялост за физическо лице без да се заплаща такса?

Съгласно „Тарифата за таксите на Централния кредитен регистър”, всяко физическо лице може да упражни безплатно своето право да получи информация от ЦКР веднъж на 12 месеца, считано от датата на подаване на заявлението, т.е. всеки път след изтичане на този период.

 

Как се коригира информация в Централния кредитен регистър?

Когато лице установи, че съдържащата се за него информация в Централния кредитен регистър е неточна, то има право да подаде писмено заявление до банката, финансовата институция, платежната институция и дружеството за електронни пари, за коригиране на установена от него неточност. В срок до 7 работни дни от получаване на заявлението банката, финансовата институция, платежната институция и дружеството за електронни пари са длъжни да го разгледат и да предоставят своя писмен отговор до заявителя. Ако искането е основателно, банката, финансовата институция, платежната институция и дружеството за електронни пари, извършват корекцията и подават коригираните данни към информационната система на Централния кредитен регистър. Банката, финансовата институция, платежната институция и дружеството за електронни пари не събират такса за разглеждане на заявлението.

Съгласно чл. 17 на Наредба № 22 за ЦКР, БНБ не може да извършва корекции на информацията, предоставена от банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари в регистъра.

 

Кой носи отговорност за верността на информацията в регистъра?

Банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари - участници в системата на ЦКР, носят отговорност за верността на данните, подадени към регистъра. Само те могат да извършват корекции на собствените си данни. БНБ не извършва корекции и не носи отговорност за информацията, подадена към регистъра от участниците в системата на ЦКР.

 

Може ли да се получи справка за трето лице?

Искането и получаването на справка за кредитната задлъжнялост на лице от ЦКР се осъществява лично от лицето – заявител, или чрез упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър.

 

Може ли да се получи справка от ЦКР за трето лице с генерално пълномощно?

В Наредба № 22 за ЦКР не е предвидена такава възможност.

 

Кога се обновява информацията в Централния кредитен регистър?

Информацията в Централния кредитен регистър се обновява ежемесечно до 15 - 20-то число на месеца, следващ отчетния период.

Например: информацията към 31 юли се обновява към 15 август и обобщава до 20 август.

 

Какви данни се съдържат в справката от ЦКР, която ползват банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, участници в регистъра?

Справката от ЦКР съдържа информация за:

 • текущото състояние на кредитите - данни към последния отчетен период (месец). Кредитите се представят в обобщен вид, без да е видно от кои отчетни единици са подадени;

  Например:
  Лицето има 3 активни кредита в две банки. Тези кредити се показват в 4 разреза:
  • по тип на кредита (банкова гаранция, овърдрафт и т.н.);
  • според категорията им (редовен, необслужван и т.н.);
  • по остатъчен срок до падежа;
  • по договорен срок на кредита. Срокът се разделя до една година и над една година

 • просрочия по активни и погасени кредити - данните показват за период от пет години назад дали клиентът е имал кредити, категоризирани в категория, различна от „редовен”. Категоризацията на кредитите се извършва от банките, съгласно изискванията на Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск. Финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари класифицират кредитите условно по Наредба № 9 на БНБ в зависимост от периода на просрочие;
 • новоразрешени кредити - кредити, подадени след последния отчетен период, като в справката се вижда договореният размер на кредитите.

 

Имал съм просрочия по кредити, които към настоящия момент са погасени (изцяло или частично). Защо просрочията по тези кредити продължават да се отчитат в системата на ЦКР?

Независимо дали кредитите са погасени или не, ако в рамките на последните 60 отчетни периода (в месеци), клиентът е имал кредити, класифицирани в категория, различна от „редовен”, те се отразяват в справката от ЦКР като исторически данни. Периодите се заличават във времето автоматично един по един до изтичане на този 5-годишен срок.

 


Въпроси, отнасящи се до банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, които са включени или подлежат на включване в информационната система на ЦКР (ИС на ЦКР).

 

Какви документи за включване в ИС на ЦКР подават банките, финансовите институции, платежните институции и дружества за електронни пари?

Необходимите документи за включване в ИС на ЦКР са достъпни на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg в рубрика Финансови пазари/Централен кредитен регистър – „Документи за участниците в информационната система на ЦКР”.

 

Има ли разработен програмен продукт (софтуер) за подаване и обработка на данните в ИС на ЦКР?

Няма изискване за използване на готов програмен продукт (софтуер) при работа с ИС на ЦКР. Изискването е отчетните единици да спазват обхвата и формата на данните, подробно описани в „Указания за прилагането на Наредба № 22 за ЦКР”.

 

Може ли работните станции по приложение № 3 (Документи за участниците в информационната система на ЦКР) да се намират извън територията на Република България?

Не може. В ЦКР се включват банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари със седалище в Република България, които извършват дейност на територията на страната.

 

При първоначалното зареждане на данни към ИС на ЦКР ще се подават ли данни за погасени кредити, включително и такива с просрочия и отписани кредити?

Данни за погасени кредити, които не са активни към отчетния период, към който се подава първоначална информация към ИС на ЦКР не се отчитат, както и такива, които са отписани изцяло от баланса на отчетната единица.

 

Има ли разлика при подаването на информация за кредитите, които са отпуснати в минал период от време и тези, които са разрешени към първия отчетен период при първоначалното подаване на данни?

Подават се данни за всички активни кредити към съответния отчетен период, независимо от периода през който са били разрешени. Информацията включва както данни за балансовите, така и за задбалансовите вземания, които една институция отчита.

Ако един кредит е прехвърлен към трето лице и отговаря на изискванията на чл. 15 от Наредба № 22 за ЦКР, трябва да бъде подаван към ИС на ЦКР.

 

Как да се предоставя информацията на ЦКР, когато е технически невъзможно да се представят отделно просрочията по лихвени вземания и вземанията по главница, така както постановяват изискванията на Наредба № 22 за ЦКР?

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 22 за ЦКР дългът по кредита се определя като обща сума от редовна и просрочена главница, начислени лихви (редовни, просрочени, съдебни и присъдени), такси, комисиони и разноски. Ако е невъзможно сумите на главница и лихва да бъдат разделени, общият размер на дълга трябва да бъде записан в поле 13 – „Балансова стойност на кредита преди обезценка“, респективно в поле 8 – „Остатък по редовна главница“ по реда на „Указания за прилагането на Наредба № 22 за ЦКР”. В поле 13 се формира кредитната експозиция на клиента към съответното лизингово дружество.

 

Съгласно „Указания за прилагането на Наредба № 22 за ЦКР”, коя дата следва да се счита за дата на разрешаване на кредита – датата на вътрешно одобрение, датата на сключване на договора за финансов лизинг или друга дата?

За дата на разрешаване на кредита се счита датата, от която договорът за кредит (лизинг) влиза в сила.

 

Критериите на Наредба № 9 на БНБ приложими ли са за лизинговите дружества като финансови институции във връзка с прилагане на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 22 за ЦКР?

Съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредба № 22 за ЦКР финансовите институции класифицират предоставените от тях кредити „условно“ в съответните групи по Наредба № 9 на БНБ, в зависимост от дните на просрочие. Това означава, че финансовите институции следва да прилагат Наредба № 9 в тази част, без да посочват начислените провизии.

 

Част от анюитетния план по договорите за лизинг са както главниците, така и лихвите, включително и тези по непадежирани вноски. Следва ли да се отчитат задбалансово бъдещите лихви, които не са падежирани?

Финансовите институции (включително и лизинговите дружества) подават информация за състоянието на кредитите към последния отчетен период. Бъдещите непадежирани лихви не се отчитат за целите на регистъра.

 

Следва ли да се включи стойността на самия лизингов обект, който е собственост на дружеството-лизингодател, и ако да – по каква стойност?

Ако лизинговият обект се счита за обезпечение съгласно договорните условия на дружеството, стойността на обезпечението е тази, която е отразена в счетоводната система.

 

Отчитат ли се едновременно в системата на ЦКР гарантите по записи на заповед и лизингополучатели, когато не изпълняват задълженията си по договор и има процес на принудително изпълнение срещу тях.

В Наредба № 22 за ЦКР и Указанията за прилагането й няма изискване за събиране на данни за свързани с кредитополучателите лица, в това число съдлъжници, гаранти или поръчители. В информационната система на ЦКР се отчитат кредити на клиенти, по които същите са титуляри, съгласно сключен договор.

 

Кои платежни институции и дружества за електронни пари подлежат на включване в ИС на ЦКР?

Съгласно чл. 4, т. 6, от Наредба № 22 за ЦКР, в ИС на ЦКР се включват платежни институции и дружества за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежни системи (ЗПУПС), които са вписани в публичните регистри на БНБ за платежни институции и дружества за електронни пари, съгласно чл. 17 от ЗПУПС.

 

Финансовите институции, които са вече включени в ИС на ЦКР и извършват дейност като платежни институции или дружества за електронни пари, подлежат ли на повторно включване?

Съгласно „Преходни и заключителни разпоредби” на Наредба № 22 за ЦКР, финансови институции, включени в информационната система на ЦКР, които отпускат кредити като платежни институции и дружества за електронни пари по реда на чл. 19 от ЗПУПС, не подават заявление за включване по реда на чл. 6, ал. 1. Те предоставят актуализирани вътрешни правила по чл. 6, ал. 1, т. 2, в срок, определен от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково”.

 

При договори за кредит с неопределен срок, съгласно чл. 35 от Закона за потребителския кредит, как следва да се отбелязва срокът за издължаване на кредита?

При подаване на данни в ИС на ЦКР по договори за потребителски кредит с неопределен срок следва да имате предвид, че в поле „дата на издължаване” от файл CRED*.TXT задължително се посочва дата на издължаване на кредита (например 20 или повече години от разрешаването на кредита). При необходимост тази дата се актуализира. В случай че настъпи събитие, свързано с разпоредбите на чл. 35 от Закона за потребителския кредит, ал. 2, 3 и 4, дружеството следва да посочи определената дата на издължаване на кредита, посочена в предизвестието.

 

Как се отчитат в ИС на ЦКР придобитите вземания по кредити по чл. 2, ал. 2, т. 12 ЗКИ от финансови институции (колекторски дружества) и трябва ли тази информация за тях да бъде съобразена с данните в регистъра, които са били предоставяни от отчетни единици, продали кредитите?

Данните за кредитите и кредитополучателите, които колекторските дружества ще предоставят в информационната система на Централния кредитен регистър (ИС на ЦКР), представляват нова информация за системата на регистъра и не могат да бъдат производни и/или пряко свързани с информацията, която е била отчитана първоначално от банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, участници към настоящия момент в системата на ЦКР, тоест всеки придобит кредит получава нов код от съответното колекторско дружество.

В тази връзка при първоначално подаване на данни за кредит номерът на кредита във файла трябва да е нов, несъществуващ в предишни отчети на съответната отчетна единица. В този случай съгласно т.10 „Тип на записа”, раздел IV „Номенклатури” от Указания за прилагане на Наредба № 22 на БНБ следва да се използва код 3 - „данни за разрешаване на кредит”, а код 4 - „изменение на данни по кредита” - при вече подаден кредит.

Данните, отнасящи се до вида и размера на обезпеченията, лихвеният процент и др., следва да се подават във вида и размера, в който се водят към момента на подаването от съответната отчетна единица (от колекторското дружество). Както отбелязахме и по-горе, няма пряка връзка с данните за кредита, подаван в минал период от друга отчетна единица.

 

Какво трябва да се има предвид при попълване на полетата за балансови и задбалансови експозиции (файл CUCR.txt) от колекторските дружества?

Балансовата стойност следва да показва дълга по даден кредит към съответния отчетен период. Размерът на дълга се определя, като обща сума от главница, начислени лихви, такси, комисиони и други разходи и трябва да фигурира в поле “CUCR_TOT_BALANS” като балансова стойност. Следва да имате предвид, че при отчитане на задбалансовите позиции за целите на ЦКР се отнасят поетите условни ангажименти от банките/финансовите институции към кредитополучателите, тоест в това поле колекторските дружества следва да подават стойност нула, тъй като в счетоводните им отчети задбалансовите стойности имат друг характер и са от значение за поддържането на статистическа информация.