logo Skip to content

Често задавани въпроси

Валутни курсове

      Баланси на БНБ

Банкноти и монети

      Банков надзор

Централен кредитен регистър

      Регистър на банковите сметки и сейфове

Платежна инфраструктура

      Платежни спорове

Статистика

      Фискален агент

Публикации

      Възможности за работа

Прием на стажанти

      Стипендии на БНБ


Въпроси, отнасящи се до системата RINGS

Какво представлява RINGS?

Съгласно чл. 103, ал. 1 и 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи, Българската народна банка изгражда и оперира платежна система за брутен сетълмент в реално време, наречена RINGS (Real-time Interbank Gross Settlement System). RINGS е платежна система с окончателност на сетълмента, която извършва прехвърляне на парични средства между сметките за сетълмент на участниците в нея окончателно, индивидуално (трансакция по трансакция) и в реално време след получаване от системата на нареждането за превод.


 

Кои са участниците в RINGS?

Съгласно чл. 104 от Закона за платежните услуги и платежните системи участници в RINGS са:

 • Българската народна банка;
 • лицензирани от БНБ банки и клонове на банки, осъществяващи дейност на територията на страната;
 • участници в RINGS могат да бъдат и банки от държави членки.


 

Какви плащания се извършват задължително през RINGS?

Съгласно чл. 106. от Закона за платежните услуги и платежните системи през RINGS задължително се извършват следните плащания:

 • всички плащания, по които първоначалният инициатор и крайният получател имат сметки за сетълмент при БНБ;
 • плащания, инициирани от платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа, чийто агент по сетълмента е БНБ;
 • плащания на клиенти на банки за суми, равни на или над 100 000 лв.

През RINGS могат да се извършват и плащания на клиенти на банки без ограничение в размера, инициирани към системата по желание на клиента.

Чрез RINGS могат да се извършват и плащания по сметки в RINGS на участниците в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ), във връзка с изпълнение на сделки с държавни ценни книжа. Тези сметки са различни от сметките за сетълмент на участниците в RINGS и могат да се използват само за плащания по сделки с държавни ценни книжа.


 

В какъв срок се изпълняват платежните нареждания, инициирани от клиенти на банки, подадени за изпълнение през системата RINGS?

Съгласно чл. 38.от Наредба 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти:

 • при плащания на клиенти на банки чрез RINGS банката на платеца изпраща нареждането за превод към RINGS не по-късно от един час след получаване на платежното нареждане съобразно графика на RINGS;
 • при плащания на клиенти на банки чрез RINGS банката на получателя заверява сметката на получателя незабавно след получаване на средствата по нейната сметка за сетълмент в БНБ;
 • в случай на невъзможност да изпълни нареждане за превод в сроковете по ал. 1 и 2 от чл. 38 банката е длъжна незабавно писмено да уведоми титуляря на сметката, от която плащането е трябвало да бъде извършено.


 

Какво означава, че сетълментът в RINGS е брутен и се извършва в реално време?

Брутен сетълмент в реално време означава, че сетълментът на плащанията, подадени от участниците в RINGS се извършва незабавно и индивидуално за всяко плащане (трансакция по трансакция).


 

Кои плащания се третират като междубанкови?

Всички плащания, по които първоначалният инициатор и крайният получател са банки по смисъла на Закона за кредитните институции.


 

Какво се разбира под понятието „системен оператор”?

Системен оператор е субект или субекти, които носят юридическа отговорност за функционирането на платежна система или система за сетълмент на ценни книжа, която извършва сетълмент в RINGS.


 

Кои платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа имат достъп до RINGS?

В системата RINGS заявки за сетълмент подават четири системи:

 • Банковата Интегрирана Система за Електронни Разплащания – БИСЕРА;
 • Банковата организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА);
 • Централния депозитар;
 • Системата за сетълмент на ДЦК.


 

Какво е работното време на системата RINGS и по какъв график системните оператори подават заявки за сетълмент?

Графикът на системния ден и часовете за одобряване за заявки за сетълмент към RINGS можете да видите тук.


 


Въпроси, отнасящи се до системата TARGET2

Какво представлява TARGET2?

TARGET2 предоставя брутен сетълмент в реално време за разплащания в евро със сетълмент в пари в централна банка. Тя е създадена и работи въз основа на Единна съвместна платформа (Single shared platform - SSP), през която се подават и обработват всички платежни нареждания и се получават плащанията по един и същи технически начин.

От правна гледна точка ТАРГЕТ2 е изградена като съвкупност от RTGS-системите на страните участнички, които представляват компоненти на системата.


 

Какви плащания могат да се извършват през TARGET2 и как се изпълняват плащанията?

В TARGET2 се изпълняват клиентски плащания в евро, при които първоначален инициатор и краен получател са клиенти на банки, както и междубанкови плащания в евро, произтичащи от сделки на междубанковия паричен пазар, пазара на ценни книжа и валутния пазар, като няма ограничения за сумата на извършваните преводи. Системата позволява извършването на плащания както на голяма, така и на малка стойност, прилагайки еднакви условия. TARGET2 осигурява възможност за сетълмент и на всички видове спомагателни системи през сетълмент-сметките на участниците в съответната централна банка – системи за малки плащания като BISERA7-EUR, системи за сетълмент на ценни книжа, системи за обработка на плащания с карти. През TARGET2 плащанията се изпълняват на брутна база, като се обработват едно по едно, обикновено по реда на тяхното постъпване, без да се извършва насрещно прихващане на взе¬манията между участниците в системата (нетиране). При наличие на достатъчно средства заверяването и задължаването на сметките на участниците в системата се извършва в реално време, без забавяне, като плаща¬ния¬та са окон¬чателни и неотменими в момента на получаването им от системата.


 

Какво е Единна зона за плащания в евро (SEPA - Single Euro Payments Area)?

Проектът SEPA е иницииран от Европейската комисия и Европейската централна банка с подкрепата на Европейския платежен съвет /ЕПС/, като целта е електронните плащания в евро между страните на територията на SEPA, да се извършват чрез използването на общи платежни инструменти, стандарти, процедури и инфраструктура. За крайните потребители, това ще позволи изпълнението на електронни плащания в евро до всяка една страна от зоната от една банкова сметка и чрез използването на еднакви платежни инструменти. SEPA платежните инструменти са SEPA кредитен превод, SEPA директен дебит и банкови карти, които отговарят на изискванията на рамката на SEPA за картовите плащания (SEPA Cards Framework). За повече информация можете да посетите сайта на Европейския платежен съвет: http://www.europeanpaymentscouncil.eu.