logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 април 2019 г.

Управителният съвет на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките.

С наредбата се предвижда задължението за създаване на комитет за възнагражденията да се прилага само за значимите банки, при които е налице по-голяма численост на съветите и възможност за ефективно разпределение на функциите на комитета между техните членове.

Изрично е въведено правото на комитета за възнагражденията на достъп до цялата информация, необходима за изпълнение на задълженията му.

Предложена е дефиниция на понятието за значима банка, която да улесни единното и последователно прилагане на наредбата.