logo
Skip to content

Поредица „Дискусионни материали“

БНБ публикува от 1994 г. научноизследователски разработки по актуални въпроси на макроикономиката, финансите и банковото дело.

През 1998 г. Управителният съвет на Банката със свое решение създава тематичната издателска поредица на БНБ „Дискусионни материали“, с която Банката продължава участието си в обществения диалог по актуални икономически въпроси.

В поредицата „Дискусионни материали“ намират място както резултати от научни изследвания, провеждани от служители на БНБ в рамките на годишните планове за изследователската дейност, така и разработки, представени от други български и чуждестранни автори. Всички материали подлежат на анонимно двойно рецензиране, след което Издателският съвет на БНБ, комуто Управителният съвет на БНБ със свое решение е възложил функциите на редакционна колегия на поредицата, извършва подбор на материалите за публикуване.

След изтичане на календарната година включените в поредицата материали, чиито автори дадат съгласие, се публикуват в периодичното издание на БНБ Годишник на Българската народна банка/Annual of the Bulgarian National Bank, създадено с цел включване в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, който се поддържа от Националния център за информация и документация към Министерството на образованието и науката. Това ще даде възможност на авторите да използват своите публикации за покриване на минималните национални изисквания за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност според Закона за развитие на академичния състав в Република България.


 

Предлаганите изследвания трябва да отговарят на изискванията при представяне на предложения и процедури за одобрение и публикуване, приети от Издателския съвет, като авторите следва да попълнят и изпратят по указания ред и приложените декларации - за "Дискусионни материали", за Годишник на БНБ". В случай на необходимост от преработка след рецензиране авторите представят отчет за извършената преработка по образец.


 

1999 г.

11/1999 • The Currency Board in Bulgaria: The First Two Years
Jeffrey B. Miller
(на английски език)
EN BG (0 KB)

10/1999 • Паричните режими и реалната икономика (Емпиричен тест преди и след въвеждането на паричен съвет в България)
Николай Неновски, Калин Христов
EN BG PDF (1830 KB)

9/1999 • Паричният съвет в България: устройство, особености и управление на валутния резерв
Добрислав Добрев
EN BG PDF (463 KB)

8/1999 • Икономическата философия на Фридрих Хайек (100 години от рождението му)
Николай Неновски
EN BG PDF (518 KB)

7/1999 •The Bulgarian Financial Crises of 1996 - 1997
Zdravko Balyozov
(на английски език)
EN BG (0 KB)

6/1999 • Паричен съвет и финансови кризи ­ опитът на България
Румен Аврамов
EN BG PDF (1024 KB)

5/1999 • Моделиране на паричния сектор в България,1913 - 1945 г.
Николай Неновски, Борис Петров
EN BG PDF (685 KB)

4/1999 • Два подхода към кризите на фиксираните курсовe
Николай Неновски, Калин Христов, Борис Петров
EN BG PDF (706 KB)

3/1999 • Стимули за инвестициите в България: оценка на нетния данъчен ефект върху държавния бюджет
Добрислав Добрев, Бойко Ценов, Петър Добрев,Джон Ърст
EN BG PDF (536 KB)

1999 • The Art of Central Banking in Eastern Europe in the 90s
Conference on the occasion of the 120th anniversary of the BNB, Sofia, 26 January 1999
(на английски език)
EN BG (0 KB)