logo
Skip to content

Поредица „Дискусионни материали“

БНБ публикува от 1994 г. научноизследователски разработки по актуални въпроси на макроикономиката, финансите и банковото дело.

През 1998 г. Управителният съвет на Банката със свое решение създава тематичната издателска поредица на БНБ „Дискусионни материали“, с която Банката продължава участието си в обществения диалог по актуални икономически въпроси.

В поредицата „Дискусионни материали“ намират място както резултати от научни изследвания, провеждани от служители на БНБ в рамките на годишните планове за изследователската дейност, така и разработки, представени от други български и чуждестранни автори. Всички материали подлежат на анонимно двойно рецензиране, след което Издателският съвет на БНБ, комуто Управителният съвет на БНБ със свое решение е възложил функциите на редакционна колегия на поредицата, извършва подбор на материалите за публикуване.

След изтичане на календарната година включените в поредицата материали, чиито автори дадат съгласие, се публикуват в периодичното издание на БНБ Годишник на Българската народна банка/Annual of the Bulgarian National Bank, създадено с цел включване в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, който се поддържа от Националния център за информация и документация към Министерството на образованието и науката. Това ще даде възможност на авторите да използват своите публикации за покриване на минималните национални изисквания за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност според Закона за развитие на академичния състав в Република България.


 

Предлаганите изследвания трябва да отговарят на изискванията при представяне на предложения и процедури за одобрение и публикуване, приети от Издателския съвет, като авторите следва да попълнят и изпратят по указания ред и приложените декларации - за "Дискусионни материали", за Годишник на БНБ". В случай на необходимост от преработка след рецензиране авторите представят отчет за извършената преработка по образец.


 

2008 г.

70/2008 • Empirical Analysis of Inflation Persistence and Price Dynamics in Bulgaria
Zornitsa Vladova, Svilen Pachedjiev
(на английски език)
EN BG (0 KB)

69/2008 • The Labour Market and Output in the UK – Does Okun's Law Still Stand?
Boris Petkov
(на английски език)
EN BG (0 KB)

68/2008 • The Banking Sector and the Great Depression in Bulgaria, 1924–1938: Interlocking and Financial Sector Profitability
Kiril Danailov Kossev
(на английски език)
EN BG (0 KB)

67/2008 • Monetary Policy Transmission: Old Evidence and Some New Facts from Bulgaria
Alexandru Minea, Christophe Rault
(на английски език)
EN BG (0 KB)

66/2008 • Views from the Trenches: Interviewing Bank Officials in the Midst of a Credit Boom
Neven Valev
(на английски език)
EN BG (0 KB)

65/2008 • Bank Lending and Asset Prices: Evidence from Bulgaria
Michael Frömmel, Kristina Karagyozova
(на английски език)
EN BG (0 KB)

64/2008 • Potential Output Estimation Using Penalized Splines: the Case of Bulgaria
Mohamad Khaled
(на английски език)
EN BG (0 KB)

63/2008 • A Small Open Economy Model with a Currency Board Feature: the Case of Bulgaria
Iordan Iordanov, Andrey Vassilev
(на английски език)
EN BG (0 KB)