logo
Skip to content

Поредица „Дискусионни материали“

БНБ публикува от 1994 г. научноизследователски разработки по актуални въпроси на макроикономиката, финансите и банковото дело.

През 1998 г. Управителният съвет на Банката със свое решение създава тематичната издателска поредица на БНБ „Дискусионни материали“, с която Банката продължава участието си в обществения диалог по актуални икономически въпроси.

В поредицата „Дискусионни материали“ намират място както резултати от научни изследвания, провеждани от служители на БНБ в рамките на годишните планове за изследователската дейност, така и разработки, представени от други български и чуждестранни автори. Всички материали подлежат на анонимно двойно рецензиране, след което Издателският съвет на БНБ, комуто Управителният съвет на БНБ със свое решение е възложил функциите на редакционна колегия на поредицата, извършва подбор на материалите за публикуване.

След изтичане на календарната година включените в поредицата материали, чиито автори дадат съгласие, се публикуват в периодичното издание на БНБ Годишник на Българската народна банка/Annual of the Bulgarian National Bank, създадено с цел включване в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, който се поддържа от Националния център за информация и документация към Министерството на образованието и науката. Това ще даде възможност на авторите да използват своите публикации за покриване на минималните национални изисквания за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност според Закона за развитие на академичния състав в Република България.


 

Предлаганите изследвания трябва да отговарят на изискванията при представяне на предложения и процедури за одобрение и публикуване, приети от Издателския съвет, като авторите следва да попълнят и изпратят по указания ред и приложените декларации - за "Дискусионни материали", за Годишник на БНБ". В случай на необходимост от преработка след рецензиране авторите представят отчет за извършената преработка по образец.


 

2000 г.

16/2000 • Един възможен подход за изграждане на симулационен макроикономически модел на България
Виктор Йоцов
EN BG PDF (549 KB)

15/2000 • Динамика на банковите резерви при паричния съвет в България
Борис Петров
EN BG PDF (600 KB)

14/2000 • Макроикономическите модели на Международния валутен фонд и Световната банка (анализ на теоретичните подходи и оценка на ефективността от прилагането им в България)
Виктор Йоцов
EN BG PDF (491 KB)

13/2000 • Изследване на парите в обращение след въвежданетона паричния съвет в България (трансакционно търсене, натрупване, скрита икономика)
Николай Неновски, Калин Христов
EN BG PDF (918 KB)

12/2000 • Fundamentals in Bulgarian Brady Bonds: Price Dynamics
Nina Budina, Tzvetan Manchev
(на английски език)
EN BG (0 KB)