logo
Skip to content

Поредица „Дискусионни материали“

БНБ публикува от 1994 г. научноизследователски разработки по актуални въпроси на макроикономиката, финансите и банковото дело.

През 1998 г. Управителният съвет на Банката със свое решение създава тематичната издателска поредица на БНБ „Дискусионни материали“, с която Банката продължава участието си в обществения диалог по актуални икономически въпроси.

В поредицата „Дискусионни материали“ намират място както резултати от научни изследвания, провеждани от служители на БНБ в рамките на годишните планове за изследователската дейност, така и разработки, представени от други български и чуждестранни автори. Всички материали подлежат на анонимно двойно рецензиране, след което Издателският съвет на БНБ, комуто Управителният съвет на БНБ със свое решение е възложил функциите на редакционна колегия на поредицата, извършва подбор на материалите за публикуване.

След изтичане на календарната година включените в поредицата материали, чиито автори дадат съгласие, се публикуват в периодичното издание на БНБ Годишник на Българската народна банка/Annual of the Bulgarian National Bank, създадено с цел включване в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, който се поддържа от Националния център за информация и документация към Министерството на образованието и науката. Това ще даде възможност на авторите да използват своите публикации за покриване на минималните национални изисквания за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност според Закона за развитие на академичния състав в Република България.


 

Предлаганите изследвания трябва да отговарят на изискванията при представяне на предложения и процедури за одобрение и публикуване, приети от Издателския съвет, като авторите следва да попълнят и изпратят по указания ред и приложените декларации - за "Дискусионни материали", за Годишник на БНБ". В случай на необходимост от преработка след рецензиране авторите представят отчет за извършената преработка по образец.


 

2017 г.

108/2017 • Macroprudential Bank Stress-Testing – Theoretical Fundamentals, Framework, and Challenges
Ventsislav Hristev
(на английски език)
EN BG (0 KB)

107/2017 • Неравновесен модел на кредитния пазар в България
Михаил Михайлов
EN BG PDF (1175 KB)

106/2017 • Labour Market Model with On-the-job Search, an Agent-based Approach
Mariya Mitkova
(на английски език)
EN BG (0 KB)

105/2017 • The Role of Bulgaria in Global Value Chains
Neli Ivanova, Evgeni Ivanov
(на английски език)
EN BG (0 KB)

104/2017 • Relationship between Inflation, Potential Output and Structural Unemployment in Bulgaria
Daniel Kasabov, Petra Kotseva, Andrey Vassilev, Mihail Yanchev
(на английски език)
EN BG (0 KB)

103/2017 • Analysis of the Housing Market Developments and the Underlying Macroeconomic Fundamentals in Bulgaria
Petra Kotseva, Mihail Yanchev
(на английски език)
EN BG (0 KB)