logo
Skip to content

Поредица „Дискусионни материали“

БНБ публикува от 1994 г. научноизследователски разработки по актуални въпроси на макроикономиката, финансите и банковото дело.

През 1998 г. Управителният съвет на Банката със свое решение създава тематичната издателска поредица на БНБ „Дискусионни материали“, с която Банката продължава участието си в обществения диалог по актуални икономически въпроси.

В поредицата „Дискусионни материали“ намират място както резултати от научни изследвания, провеждани от служители на БНБ в рамките на годишните планове за изследователската дейност, така и разработки, представени от други български и чуждестранни автори. Всички материали подлежат на анонимно двойно рецензиране, след което Издателският съвет на БНБ, комуто Управителният съвет на БНБ със свое решение е възложил функциите на редакционна колегия на поредицата, извършва подбор на материалите за публикуване.

След изтичане на календарната година включените в поредицата материали, чиито автори дадат съгласие, се публикуват в периодичното издание на БНБ Годишник на Българската народна банка/Annual of the Bulgarian National Bank, създадено с цел включване в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, който се поддържа от Националния център за информация и документация към Министерството на образованието и науката. Това ще даде възможност на авторите да използват своите публикации за покриване на минималните национални изисквания за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност според Закона за развитие на академичния състав в Република България.


 

Предлаганите изследвания трябва да отговарят на изискванията при представяне на предложения и процедури за одобрение и публикуване, приети от Издателския съвет, като авторите следва да попълнят и изпратят по указания ред и приложените декларации - за "Дискусионни материали", за Годишник на БНБ". В случай на необходимост от преработка след рецензиране авторите представят отчет за извършената преработка по образец.


 

2005 г.

52/2005 • General Equilibrium View on the Trade Balance Dynamics in Bulgaria
Hristo Valev
(на английски език)
EN BG (0 KB)

51/2005 • Брейди одисеята на България
Гарабед Минасян
EN BG PDF (555 KB)

50/2005 • Икономически и паричен съюз на хоризонта
Д-р Цветан Манчев, Минчо Каравастев
EN BG PDF (1218 KB)

49/2005 • Опит за измерване на съществената инфлация в България
Калина Димитрова
EN BG PDF (3365 KB)

48/2005 • Измерване на общата факторна производителност: счетоводство на икономическия растеж на България
Калоян Ганев
EN BG PDF (2965 KB)

47/2005 • Лихвените спредове на търговските банки в България
Михаил Михайлов
EN BG PDF (1042 KB)

46/2005 • The Microeconomic Impact of Financial Crises: The Case of Bulgaria
Jonathon Adams-Kane, Jamus Jerome Lim
(на английски език)
EN BG (0 KB)

45/2005 • Възможности за съставяне и използване на баланс на паричния оборот
Методи Христов
EN BG PDF (907 KB)