logo
Skip to content

Поредица „Дискусионни материали“

БНБ публикува от 1994 г. научноизследователски разработки по актуални въпроси на макроикономиката, финансите и банковото дело.

През 1998 г. Управителният съвет на Банката със свое решение създава тематичната издателска поредица на БНБ „Дискусионни материали“, с която Банката продължава участието си в обществения диалог по актуални икономически въпроси.

В поредицата „Дискусионни материали“ намират място както резултати от научни изследвания, провеждани от служители на БНБ в рамките на годишните планове за изследователската дейност, така и разработки, представени от други български и чуждестранни автори. Всички материали подлежат на анонимно двойно рецензиране, след което Издателският съвет на БНБ, комуто Управителният съвет на БНБ със свое решение е възложил функциите на редакционна колегия на поредицата, извършва подбор на материалите за публикуване.

След изтичане на календарната година включените в поредицата материали, чиито автори дадат съгласие, се публикуват в периодичното издание на БНБ Годишник на Българската народна банка/Annual of the Bulgarian National Bank, създадено с цел включване в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, който се поддържа от Националния център за информация и документация към Министерството на образованието и науката. Това ще даде възможност на авторите да използват своите публикации за покриване на минималните национални изисквания за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност според Закона за развитие на академичния състав в Република България.


 

Предлаганите изследвания трябва да отговарят на изискванията при представяне на предложения и процедури за одобрение и публикуване, приети от Издателския съвет, като авторите следва да попълнят и изпратят по указания ред и приложените декларации - за "Дискусионни материали", за Годишник на БНБ". В случай на необходимост от преработка след рецензиране авторите представят отчет за извършената преработка по образец.


 

2004 г.

44/2004 • Beliefs about Exchange-rate Stability: Survey Evidence from the Currency Board in Bulgaria
Neven T.Valev, John A.Carlson
(на английски език)
EN BG (0 KB)

43/2004 • Платежният баланс на Царство България от 1911 г.
д-р Мартин Иванов
EN BG PDF (209 KB)

42/2004 • Ефективно данъчно облагане на труда, капитала и потреблението в България
Пламен Калоянчев
EN BG PDF (908 KB)

41/2004 • The Relationship between Real Convergence and the Real Exchange Rate: The Case of Bulgaria
Mariella Nenova
(на английски език)
EN BG (0 KB)

40/2004 • Паричният съвет: "The only game in town"
Калин Христов
EN BG PDF (926 KB)

39/2004 • Credibility and Adjustment: Gold Standards Versus Currency Boards
Jean-Baptiste Desquilbet, Nikolay Nenovsky
(на английски език)
EN BG (0 KB)

38/2004 • Равнище на доверие във валутния режим в България през 1991 - 2003 г. Начален опит за калибрация
Георги Ганев
EN BG PDF (476 KB)